دوشنبه به عنوان میزبان جلسه هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای

دوشنبه به عنوان میزبان جلسه هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای

Tainynews – جلسه شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای 26 تا 29 ژانویه در دوشنبه برگزار می شود.

کشورهای سازمان همکاری شانگهای درباره روند آماده سازی برای رویدادهای اصلی در زمان ریاست سازمان همکاری شانگهای تاجیکستان در سال 2021 و سایر رویدادها در رابطه با بیستمین سالگرد سازمان بحث خواهند کرد.

هماهنگ کنندگان ملی در مورد پیش نویس اسنادی که طی اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه در سپتامبر 2021 امضا می شود ، تبادل نظر خواهند کرد.

تاجیکستان ریاست سازمان همکاری شانگهای را در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 10 نوامبر 2020 به عهده گرفت.

سازمان همکاری شانگهای امسال 20 سال از تأسیس خود را جشن می گیرد.

Author: admin