590 مغولی از ابتدای سال تاکنون هواپیما شده اند

590 مغولی از ابتدای سال تاکنون هواپیما شده اند

Tainynews – بر اساس گزارش کمیسیون اضطراری دولت مغولستان ، 28،359 تبعه مغولستان تا 23 ژانویه 2021 به خانه بازگردانده شدند.

21 هزار و 716 شهروند با 119 پرواز اجاره ای برگشتند و 6 هزار و 643 نفر از طریق ایستگاه های بازرسی مرزی جنوب و شمال با حمل و نقل زمینی به خانه آورده شدند.

از ابتدای سال 2021 ، 7 پرواز اجاره ای 590 شهروند را به خانه خود برگردانده است.

مسافران شامل 29 خانواده با فرزندان خردسال ، 32 نفر به دلایل پزشکی ، 6 فرد مسن ، 8 مادر باردار ، 232 حافظ صلح بودند.

Author: admin