سرویس مبارزه با فساد اداری ساختمان های غیرقانونی توسط شرکت ساختمانی Elite House را فاش کرد

سرویس مبارزه با فساد اداری ساختمان های غیرقانونی توسط شرکت ساختمانی Elite House را فاش کرد

Tainynews – موارد احداث ساختمانهای آپارتمانی بدون اسناد برنامه ریزی شهری و مجوز مناسب توسط کمیته امنیت ملی آشکار شد …

Author: admin