بیشکک میزبان اولین مجمع اقتصادی “مجمع اقتصادی اتحادیه اروپا و آسیای میانه”

بیشکک میزبان اولین مجمع اقتصادی “مجمع اقتصادی اتحادیه اروپا و آسیای میانه”

Tainynews راشن صابیروف ، معاون نخست وزیر ، میزبان نشست آماده سازی و برگزاری اولین مجمع اقتصادی “مجمع اقتصادی اتحادیه اروپا و آسیای میانه” در بیشکک ، گزارش خدمات مطبوعاتی دولت …

Author: admin