نمایندگان پارلمان قرقیزستان تصویب کنوانسیون CIS در مورد انتقال احکام غیر حبس را در نظر گرفتند

نمایندگان پارلمان قرقیزستان تصویب کنوانسیون CIS در مورد انتقال احکام غیر حبس را در نظر گرفتند

Tainynews – کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت مجلس پیش نویس قانونی در مورد تصویب کنوانسیون CIS در مورد انتقال احکام غیر حبس را در اولین قرائت بررسی کرد …

Author: admin