سرمایه گذار داخلی مایل به ساخت نیروگاه 100 مگاواتی در قرقیزستان است

سرمایه گذار داخلی مایل به ساخت نیروگاه 100 مگاواتی در قرقیزستان است

Tainynews رئیس کمیته دولتی صنعت ، انرژی و استفاده از زیرزمین ، جیرگالبک ساگینبایف ، گفت: – سرمایه گذاران داخلی مایل به ساخت نیروگاه در قرقیزستان هستند ، یک نفر می خواهد 100 مگاوات نیروگاه تولید کند.

Author: admin