کورسان آسانوف معاون وزیر پیشین کشور بازداشت شد

کورسان آسانوف معاون وزیر پیشین کشور بازداشت شد

Tainynews وكرامیدین ایتكولوف ، وكیل وی در 26 ژانویه به AKIpress گفت – كورسان آسانوف معاون وزیر پیشین كشور بازداشت شده است.

آسانوف به توقیف ساختمانها و بناها مشکوک است. وكیل گفت: “جزئیات كامل به من ارائه نشد ، اما من فهمیدم كه این مربوط به ساختمان وزارت كشور است.”

وی گفت که آسانوف به بازداشتگاه موقت پلیس بیشکک منتقل شد.

آسانوف پس از حوادث اکتبر 2020 در بیشکک ، خود را به عنوان وزیر امور داخلی معرفی کرد تا جای کاشکار جونوشالیف فراری را بگیرد. با این حال ، چند روز بعد ، آسانوف این موقعیت را ترک کرد و بازداشت شد. بعداً وی در حبس خانگی آزاد شد.

در سال 2021 ، آسانوف در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و 0.49٪ آرا را به دست آورد.

Author: admin