کنوانسیون قانون اساسی برای ارائه پیش نویس قانون اساسی قرقیزستان به پارلمان

کنوانسیون قانون اساسی برای ارائه پیش نویس قانون اساسی قرقیزستان به پارلمان

Tainynews بکبوسون بوروباشوف ، رئیس کنوانسیون قانون اساسی گفت: – کنوانسیون قانون اساسی پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان را به پارلمان ارائه خواهد کرد …

Author: admin