ازبکستان نقشه راه را برای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آماده می کند

ازبکستان نقشه راه را برای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آماده می کند

Tainynews – خبرگزاری دونیو گزارش داد ، ازبکستان پیش نویس نقشه راه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای سال 2021 تهیه کرده است.

پس از به دست آوردن مقام ناظر ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، مطالعه مکانیسم های چارچوب نظارتی برای ورود به بازارهای کشورهای شرکت کننده ضروری شد.

ازبکستان کارگروهی را برای بررسی تأثیرات مثبت و منفی ناشی از پیوستن به EAEU زودتر تشکیل داد.

ازبکستان در 11 دسامبر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا وضعیت ناظر به دست آورد.

کشورهای EAEU در 14 ژانویه اعلام کردند که منتظر پیوستن ازبکستان هستند.

Author: admin