مصرف برق قرقیزستان به رکورد بالایی رسیده است ، ظرفیت ها نمی توانند بیش از حد تحمل کنند: کمیته

مصرف برق قرقیزستان به رکورد بالایی رسیده است ، ظرفیت ها نمی توانند بیش از حد تحمل کنند: کمیته

Tainynews – رئیس کمیته دولتی صنعت ، انرژی و استفاده از خاک Jyrgalbek Sagynbaev گفت: مصرف برق کشور رکورد بالا است و ظرفیت ها بیش از حد زیاد است و نمی تواند بار را تحمل کند …

Author: admin