نقش مجمع مردم در پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان مشخص شده است

نقش مجمع مردم در پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان مشخص شده است

Tainynews – نقشی از کورولتای مردم [assembly] در پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان مشخص شد ، عضو کنوانسیون قانون اساسی ارومات آمانالیف گفت …

Author: admin