مرکز مشارکت دولتی و خصوصی گزارش در مورد تعلیق پروژه ساخت مدارس توسط IFC در قرقیزستان را تکذیب می کند

مرکز مشارکت دولتی و خصوصی گزارش در مورد تعلیق پروژه ساخت مدارس توسط IFC در قرقیزستان را تکذیب می کند

Tainynews – مرکز مشارکت عمومی و خصوصی اظهارات گفته شده توسط معاون شهردار بیشکک Aijan Chynybaeva مبنی بر تعلیق پروژه ساخت 20 مدرسه در قرقیزستان توسط شرکت بین المللی مالی را تکذیب کرد …

Author: admin