یک سرباز زخمی شده در درگیری مرزی قرقیز و تاجیک که با هواپیماهای حمل و نقل نظامی به بیشکک منتقل می شود

یک سرباز زخمی شده در درگیری مرزی قرقیز و تاجیک که با هواپیماهای حمل و نقل نظامی به بیشکک منتقل می شود

Tainynews – تورموش گزارش می دهد: مرزبان قرقیز که پس از درگیری مرزی قرقیز و تاجیک در منطقه باتکن در شرایط بحرانی قرار دارد ، با هواپیماهای حمل و نقل نظامی به بیشکک منتقل می شود

Author: admin