حدود 40 تجمع در مقابل پارلمان در بیشکک خواستار انحلال آن شدند

حدود 40 تجمع در مقابل پارلمان در بیشکک خواستار انحلال آن شدند

Tainynews – حدود 40 نفر در خارج از پارلمان قرقیزستان امروز در بیشکک تجمع کردند و خواستار انحلال آن شدند.

آنها گفتند: “قدرت جدید به زودی می آید. این نباید اشتباهات دولت های قبلی را تکرار کند. ما به نمایندگان ثروتمند نیاز نداریم ، به متخصصان جوانی نیاز داریم که می خواهند کار کنند.”

یکی از معترضین گفت: “ما می خواهیم نمایندگان مجلس صدای مردم را بشنوند و منحل شوند.”

Author: admin