ویروس کرونا در آلماتی بدتر شد

ویروس کرونا در آلماتی بدتر شد

Tainynews ژانداربک بکشین ، پزشک بهداشتی ارشد شهرستان ، گفت: وضعیت ویروس کرونا در آلماتی بدتر شده است.

امروزه آلماتی در منطقه قرمز برای گسترش ویروس کرونا قرار دارد.

از 27 ژانویه ، وضعیت اپیدمیولوژیک در این شهر همچنان متشنج است. وی گفت ، حداکثر 120 تا 140 مورد روزانه ویروس کرونا در حال تأیید است.

بکشین گفت ، آلماتی در ژانویه 2021 در مجموع 3،026 مورد ویروس کرونا و 237 مورد ذات الریه COVID-19 را تأیید کرد.

نقض قوانین ضد اپیدمی عامل افزایش موارد تأیید شده است.

Author: admin