زنان 30٪ از مدیران در شرکتهای کوچک و 43.5٪ از مدیران شرکتهای متوسط ​​را تشکیل می دهند

زنان 30٪ از مدیران در شرکتهای کوچک و 43.5٪ از مدیران شرکتهای متوسط ​​را تشکیل می دهند

Tainynews – طبق پیش نویس برنامه حمایت و توسعه کارآفرینی زنان در قرقیزستان برای سالهای 2021-2025 که توسط وزارت اقتصاد تدوین شده است ، زنان به ترتیب 30٪ و 43.5٪ از مدیران شرکتهای کوچک و متوسط ​​را تشکیل می دهند.

زنان 35٪ از کارآفرینان فردی و 19.6٪ از مدیران مزارع را تشکیل می دهند.

اگر تعداد مردان شاغل به عنوان کارآفرین انفرادی طی 10 سال گذشته تقریباً 100 هزار نفر افزایش یافته باشد ، تعداد زنان کارآفرین تغییری نکرده است.

Author: admin