سطح زمین های زیر کشت در سال 2021 در قرقیزستان 6.5 هزار هکتار افزایش یافت

سطح زمین های زیر کشت در سال 2021 در قرقیزستان 6.5 هزار هکتار افزایش یافت

Tainynews معاون وزیر کشاورزی و صنایع غذایی جانبیک کریمالیف در 21 ژانویه گفت: – سطح زمین های زیر کشت در سال 2021 6.5 هزار هکتار افزایش یافته است.

وی گفت: در سال 2020 ، دولت بودجه خرید بذر برای کشاورزان را آغاز کرد.

وی گفت: یارانه های گندم ، جو و دانه ذرت داده شد.

وی گفت: “در پایان سال ، محصول بسیار خوب بود. بذرهای ما عمدتا 80-90٪ مشروط هستند.”

Author: admin