معاون نخست وزیر از زخمی ها در درگیری مرزی قرقیز و تاجیک در منطقه باتکن دیدار کرد

معاون نخست وزیر از زخمی ها در درگیری مرزی قرقیز و تاجیک در منطقه باتکن دیدار کرد

Tainynews – معاون نخست وزیر اکرم مادوماروف در تاریخ 10 مه به عنوان بخشی از سفر کاری خود به این منطقه از زخمی ها در درگیری مرزی قرقیز و تاجیک در منطقه باتکن بازدید کرد …

Author: admin