رئیس جمهور جپاروف برای حضور در کاخ دولت

رئیس جمهور جپاروف برای حضور در کاخ دولت

Tainynews – تالانت مامیتوف ، سخنران ، پس از پایان مراسم تحلیف ریاست جمهوری ، از رئیس جمهور سدیر جپاروف در خارج از خانه دولت استقبال کرده است.

جپاروف پس از خروج از سالن ملی فیلارمونیک ، مراسم آغاز مراسم گارد ملی را مرور کرد. سپس سوار ماشین شد.

او به هوز دولت رسید و در آنجا با رئیس تالانت مامیتوف ، كه 3 ماه وظایف ریاست جمهوری را انجام داد ، ملاقات كرد.

آنها وارد دفتر رئیس جمهور شدند و در آنجا با حضور نخست وزیر موقت آرتم نوویکوف ، رئیس دولت رئیس جمهور سویونبک کسمبتوف ، رئیس کمیته امنیت ملی دولت کامچیبک تاشیف مورد استقبال قرار گرفتند.

Author: admin