وزیر امور خارجه وزارت حمل و نقل به بازداشتگاه موقت منتقل شد

وزیر امور خارجه وزارت حمل و نقل به بازداشتگاه موقت منتقل شد

Tainynews دادگاه شهر بیشکک گفت: – وزیر امور خارجه وزارت حمل و نقل و جاده ها ارمک مامیرکالیف به بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی منتقل شد …

Author: admin