رئیس جمهور ازبکستان ممکن است هر محکوم را عفو یا آزاد کند

رئیس جمهور ازبکستان ممکن است هر محکوم را عفو یا آزاد کند

Tainynews – رئیس جمهور ازبکستان بدون توجه به تسلیم یا عدم درخواست عفو ، می تواند هر شخص محکوم را با ابتکار عمل عفو یا آزاد کند.

چنین هنجاری در حکم ریاست جمهوری که در 26 ژانویه امضا شد ، تصویب شد.

دفاتر مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی اصلاحات و هماهنگی آژانس های اجرای قانون مطابق همان دستور به دفاتر شهروندی ، بخشش و پناهندگی سیاسی تبدیل شدند.

دستورالعمل بخشودگی یک محکوم علیه که توسط رئیس جمهور امضا شده است برای اجرا به دستگاههای مربوطه ارسال می شود.

Author: admin