هیچ تخلفی در نظم عمومی در هنگام تحلیف جپاروف پذیرفته نشده است: وزارت

هیچ تخلفی در نظم عمومی در هنگام تحلیف جپاروف پذیرفته نشده است: وزارت

Tainynews – وزارت امور داخله در تاریخ 29 ژانویه گزارش می کند – در هنگام تحلیف رئیس جمهور هیچ نقض نظم عمومی پذیرفته نشده است.

سدیر جپاروف در تاریخ 28 ژانویه در فیلارمونیک ملی به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان سوگند یاد کرد.

در این بیانیه آمده است که مأموران اجرای قانون در هنگام افتتاح از امنیت عمومی در سطح مناسب محافظت کردند.

پلیس افزود ، هیچ خیابان در پایتخت در این مراسم مسدود نشده است.

Author: admin