توسعه معنوی ، سیاست جدید پرسنل ، حمایت از تجارت ، مهاجرت ، استخراج معادن: جپاروف 5 اولین دستور اجرایی را امضا می کند

توسعه معنوی ، سیاست جدید پرسنل ، حمایت از تجارت ، مهاجرت ، استخراج معادن: جپاروف 5 اولین دستور اجرایی را امضا می کند

Tainynews دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور سدیر جپاروف پنج فرمان اول اجرایی خود را در 29 ژانویه امضا کرد.

وی دستوراتی را در مورد رشد معنوی ، اخلاقی و جسمی شخص ، سیاست جدید پرسنل ، حفاظت از اموال و حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران ، بهبود وضعیت مهاجرت و اصلاح معادن امضا کرد.

بیانیه اضافه شده است ، چندین سفارش دیگر برای امضای به زودی آماده می شود.

Author: admin