خسارت ناشی از حمله پس از انتخابات به ساختمان صندوق بیمه سلامت در بیشکک به 2 میلیون مادر نزدیک می شود

خسارت ناشی از حمله پس از انتخابات به ساختمان صندوق بیمه سلامت در بیشکک به 2 میلیون مادر نزدیک می شود

Tainynews – به دنبال اعتراضات پس از انتخابات 5-6 اکتبر ، دفتر صندوق بیمه سلامت در بیشکک مورد حمله قرار گرفت و غارت شد …

Author: admin