اظهار نظر رئیس کمیته امنیت ملی در مورد بازداشت رئیس سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور

اظهار نظر رئیس کمیته امنیت ملی در مورد بازداشت رئیس سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور

Tainynews – کامچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی ایالت در مورد بازداشت رئیس سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور نورگازی آنارکولوف اظهار نظر کرد …

Author: admin