2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است

2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است

Tainynews – دو مورد ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

هر دو مرگ در بیشکک ثبت شده است.

تعداد کل مرگ های ثبت شده از ویروس کرونا از ماه مارس به 1411 مورد رسیده است.

Author: admin