115 نفر دیگر از ویروس کرونا بهبود یافتند

115 نفر دیگر از ویروس کرونا بهبود یافتند

Tainynews – 115 نفر از روز گذشته از ویروس کرونا رهایی یافته اند ، تیاو تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا را در اختیار دارد در تاریخ 31 ژانویه گزارش شده است.

شهر بیشکک 65 بازیابی جدید را تأیید کرد. منطقه چوی – 15؛ منطقه ایسیک کول – 15؛ منطقه جلال آباد – 8؛ منطقه اوش – 8 ، اوش – 2 ؛ منطقه نارین – 2.

از ماه مارس ، 80896 نفر از ویروس کرونا بهبود یافته اند.

Author: admin