مدارس و مهد کودک ها در شهر بیشکک بسته خواهند ماند

مدارس و مهد کودک ها در شهر بیشکک بسته خواهند ماند

Tainynews – دفتر شهردار حکم داد – مدارس و مهدهای کودک در شهر بیشکک بسته خواهند ماند.

پیش از این کلاسهای حضوری برای دانش آموزان کلاسهای 1 ، 5 ، 9 و 11 در مدارس بیشکک از سر گرفته شد.

دفتر شهردار اظهار داشت ، وضعیت اپیدمیولوژیک اندکی تثبیت شده است ، اما برای آرامش خیلی زود است.

Author: admin