تاجیکستان و ازبکستان پروتکل مربوط به تعیین مرز را امضا می کنند

تاجیکستان و ازبکستان پروتکل تعیین مرز را امضا می کنند

Tainynews – هیئت های دولتی تاجیکستان و ازبکستان در مورد تعیین مرز مرزی تاجیکستان و ازبکستان در تاریخ 26-30 ژانویه در دوشنبه گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت ، برنامه جلسات ماهانه آینده برای سال 2021 طی این گفتگوها تصویب شد.

توافق در مورد زمان و مکان بررسی های میدانی مشترک حاصل شد.

سایر موضوعات تعیین مرز مرزی تاجیکستان و ازبکستان نیز مورد بحث قرار گرفت.

پروتکل در پایان گفتگوها امضا شد.

Author: admin