دما در نقاط بهداشتی اطراف بیشکک اندازه گیری می شود

دما در نقاط بهداشتی اطراف بیشکک اندازه گیری می شود

Tainynews عزیز سوراکماتوف ، شهردار گفت: – 16 پست بهداشتی بیشکک را احاطه کرده و در آنجا دما اندازه گیری می شود.

به گفته شهردار ، در صورت وجود مشکوک بودن فرد به عفونت کروناویروس ، ممکن است چنین شخصی به نقطه مشاهده ارسال شود یا آزمایش سریع برای COVID-19 انجام شود.

وی گفت: “پست های بهداشتی و موانع جاده ای از پایتخت برداشته شد. این پست ها در اطراف بیشکک تنظیم می شود.”

Author: admin