ازبکستان ، افغانستان ، پاکستان نقشه راه ساخت راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور را امضا می کنند

ازبکستان ، افغانستان ، پاکستان نقشه راه ساخت راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور را امضا می کنند

Tainynews – مذاکرات سطح بالا با مشارکت روسای م institutionsسسات مالی مهم بین المللی در تاریخ 2 فوریه در تاشکند در مورد ساخت راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور برگزار می شود.

هیئت ازبکستان توسط معاون نخست وزیر – وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی سردور اومورزاکوف هدایت خواهد شد.

پیش بینی می شود ساخت راه آهن معین باعث کاهش زمان و هزینه حمل بار بین کشورهای آسیای جنوبی و اروپا از طریق آسیای میانه شود.

این خط آهن ظرفیت ترانزیت آسیای میانه را افزایش داده و آن را با بندرهای دریایی کراچی ، کاظم ، گوادر پیوند می دهد.

پیش بینی می شود نقشه راه ساخت راه آهن پس از مذاکرات چندجانبه امضا شود.

Author: admin