رئیس دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قرقیزستان منصوب شد

رئیس دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قرقیزستان منصوب شد

Tainynews – نورکمال آسکانوا به عنوان رئیس سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور منصوب شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف امضا شد.

نورکمال آسکانووا جایگزین نورگازو آنارکولوف شده است که پس از بازداشت از این پست به اتهام زورگیری رشوه در تاریخ 30 ژانویه از این سمت برکنار شد.

Author: admin