رئیس جمهور جپاروف اولویت های اصلی کار دولت خود را تعیین می کند

رئیس جمهور جپاروف اولویت های اصلی کار دولت خود را تعیین می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز جلسه ای با روسای ادارات دولت خود برگزار کرد و زمینه های اولویت کاری را برای نزدیکترین دوره شرح داد.

Author: admin