اصلاحات شدیدی در بخش بهداشت و درمان قرقیزستان در حال انجام است – نامزد نخست وزیری

اصلاحات شدیدی در بخش بهداشت و درمان قرقیزستان در حال انجام است – کاندیدای نخست وزیری

Tainynews – اولوکبک ماریپوف ، نامزد نخست وزیری قرقیزستان ، امروز در پارلمان گفت اصلاحات شدیدی در بخش بهداشت ملی انجام خواهد شد …

Author: admin