برداشت اعتبارات بودجه ای از شرکت انرژی دولتی قرقیزپلونرگو: GKNB

برداشت اعتبارات بودجه ای از شرکت انرژی دولتی قرقیزپلونرگو: GKNB

Tainynews – سرویس فساد مالی کمیته امنیت ملی گفت: طرح فساد برای تأمین سوخت جعلی برای شرکت دولتی قرقیزپلونرگو در فصل گرماژ ، فاش شد.

Author: admin