بانک جهانی به دولت پاسخ داد که قرقیز تلکام نمی تواند مجری دیجیتال CASA باشد: کمیته

بانک جهانی به دولت پاسخ داد که قرقیز تلکام نمی تواند مجری دیجیتال CASA باشد: کمیته

Tainynews – نماینده Umbetaly Kydiraliev در جلسه کمیته پارلمان در تاریخ 2 فوریه موضوع اجرای پروژه دیجیتال CASA را مطرح کرد …

Author: admin