پلیس مالی بخشی از وزارت کشور می شود: نماینده مجلس

پلیس مالی بخشی از وزارت کشور می شود: نماینده مجلس

Tainynews آیدا کاسیمالیوا ، نماینده مجلس ، در 2 فوریه در یک جلسه پارلمان گفت ، با توجه به برنامه نخست وزیر امیدوار اولوکبک ماریپوف ، سرویس دولتی مبارزه با جرایم اقتصادی در حال تبدیل شدن به بخشی از وزارت کشور است.

“اکنون پلیس مالی چگونه کار خواهد کرد؟” او پرسید.

وزیر کشور اولانبک نیازبکوف پاسخ داد که توضیح دادن در مورد آن اکنون دشوار است.

Author: admin