نظارت بر جنگلداری توسط وزارت کشاورزی ، محیط زیست توسط وزارت شرایط اضطراری انجام خواهد شد

نظارت بر جنگلداری توسط وزارت کشاورزی ، محیط زیست توسط وزارت شرایط اضطراری انجام خواهد شد

Tainynews – اولوكبك ماریپوف ، نخست وزیر امیدوار ، گفت كه امور جنگلداری توسط وزارت كشاورزی و صنایع غذایی نظارت خواهد شد.

آژانس جنگلداری دولتی منحل و با وزارت زراعت ادغام می شود.

وی افزود: جنگلداری توسط وزارت زراعت ، محیط زیست تحت نظارت وزارت شرایط اضطراری نظارت خواهد شد.

Author: admin