مدیر کل سابق Sky Mobile Ltd اوگنی کراژان دستگیر شد

مدیر کل سابق Sky Mobile Ltd اوگنی کراژان دستگیر شد

Tainynews – دادستانی نظامی و خدمات مبارزه با فساد کمیته امنیت ملی در حال بررسی فساد در آژانس ارتباطات دولتی و دفتر دولت هستند که در صدور مجوز و تغییر مجوز استفاده از طیف فرکانس رادیویی در تبانی با نمایندگان خصوصی لابی کردند. شرکت ها …

Author: admin