خدمات ثبت نام دولت باقی خواهد ماند ، اما نه به عنوان یک سازمان جداگانه

خدمات ثبت نام دولت باقی خواهد ماند ، اما نه به عنوان یک مجزا

Tainynews – نماینده دستان بكشف از نامزد نخست وزیر جدید پرسید كه آیا خدمات ثبت نام دولت باقی می ماند یا خیر.

اولوکبک ماریپوف ، نخست وزیر امیدوار ، پاسخ داد که سرویس ثبت دولت باقی خواهد ماند ، اما یک سازمان جداگانه نخواهد بود.

ساختار دولت از 22 به 16 عضو کاهش می یابد.

Author: admin