رئیس سابق آژانس ارتباطات دولتی به دلیل صدور مجوز فرکانس رادیویی برای هزار مادر بازداشت شد

رئیس سابق آژانس ارتباطات دولتی به دلیل صدور مجوز فرکانس رادیویی برای هزار مادر بازداشت شد

Tainynews دادستانی کل گفت: رئیس سابق آژانس ارتباطات دولتی مظنون به فساد مالی است که خسارت مادی را به مقدار بسیار زیادی به دولت وارد کرده است …

Author: admin