حمل و نقل عمومی از 12 ماه مه در نور سلطان دوباره آغاز به کار خواهد کرد

حمل و نقل عمومی از 12 ماه مه در نور سلطان مجدداً راه اندازی می شود

Tainynews معاون شهردار بختیار ماکن گفت: حمل و نقل عمومی کار از 12 مه در نور سلطان از سر گرفته می شود.

معاون رئیس جمهور گفت: “رئیس دولت توجه خود را به مسائل مربوط به حمل و نقل عمومی و از سرگیری حمل و نقل عمومی جلب کرد. ما از 12 ماه مه کار حمل و نقل عمومی را به طور کامل از سر خواهیم گرفت.”

Author: admin