رهبران زیادی در دولت سابق وجود داشتند: نامزد نخست وزیری در مورد بهینه سازی دولت

رهبران زیادی در دولت سابق وجود داشتند: نامزد نخست وزیری در مورد بهینه سازی دولت

Tainynews – اولوکبک ماریپوف ، نامزد نخست وزیر ، گفت: – رهبران زیادی در دولت سابق وجود داشتند ، تشکیل ساختار جدید فراخوان زمان است.

وی خاطرنشان كرد: وقتی فقط 1 رهبر برای حكمرانی وجود داشته باشد ، آنها كلی مسئولیت را احساس می كنند.

وی خاطرنشان كرد: “اما هنگامی كه 4 رهبر وجود داشته باشد ، اصل divide et impera ظاهر می شود.”

کمکهای مالی زیادی در بخشهای بهداشتی و انرژی به کشور ریخته شد ، اما زندگی شهروندان عادی بهبود نیافت.

ماریپوف توضیح داد: “کسی مجبور بود این کار را انجام دهد.” بهینه سازی دولت در مدت زمان کوتاهی انجام می شود.

Author: admin