قرقیزستان 504،000 دوز واکسن AstraZeneca coronavirus در ماه مارس دریافت می کند – وزارت بهداشت

قرقیزستان 504،000 دوز واکسن AstraZeneca coronavirus در ماه مارس دریافت می کند – وزارت بهداشت

Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، سرپرست وزارت بهداشت ، در جلسه كمیته قانونگذاری قانون اساسی پارلمان قرقیزستان هنگام بررسی ساختار جدید دولت بعدی كه توسط كاندیدای نخست وزیری اولوكبك ماریپوف ارائه شد ، گفت: قرقیزستان موج ویروس کرونا را در ماه اکتبر-دسامبر داشت. ..

Author: admin