رئیس جمهور جپاروف: حتی 12 وزارتخانه برای قرقیزستان کوچک بسیار مفید خواهد بود

رئیس جمهور جپاروف: حتی 12 وزارتخانه برای قرقیزستان کوچک بسیار مفید خواهد بود

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در صفحه فیس بوک خود در مورد ساختار جدید و اعضای دولت که توسط کاندیدای نخست وزیری اولوکبک ماریپوف معرفی شده است پست ارسال کرد …

Author: admin