کارمندان برای از بین بردن عملکردهای تکراری در 28 ارگان دولتی کاهش می یابند: نامزد نخست وزیری

کارمندان برای از بین بردن عملکردهای تکراری در 28 ارگان دولتی کاهش می یابند: نامزد نخست وزیری

Tainynews – نامزد نخست وزیری اولوکبک ماریپوف در 2 فوریه در جلسه کمیته پارلمان قانون اساسی گفت: – کارمندان ارگان های دولتی کاهش می یابد و حقوق افزایش می یابد …

Author: admin