مدارس سبات برای ادامه کار در قرقیزستان – وزیر

مدارس سبات برای ادامه کار در قرقیزستان – وزیر

سرپرست وزارت آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف

Tainynews سامات ایسمانوف ، نماینده مجلس در جلسه کمیته قانونگذاری قانون اساسی امروز هنگام بررسی ترکیب ، ساختار و برنامه دولت بعدی قرقیزستان ، گفت: – قرقیزستان باید تلاش کند مدارس سبات را حفظ کند.

Author: admin