کاندیدای اظهار نظر نخست وزیر در مورد پروژه های بزرگ راه سازی

کاندیدای اظهار نظر نخست وزیر در مورد پروژه های بزرگ راه سازی

Tainynews عبدی بیک دیوشالیف ، نماینده مجلس ، از نامزد نخست وزیری اولوکبک ماریپوف برای ارائه اطلاعات ، گفت: از زمان ابتلا به همه گیری ، هیچ اطلاعاتی در مورد کریدور جاده متناوب شمال و جنوب وجود ندارد.

Author: admin