ازبکستان و پاکستان در مورد ساخت راه آهن ترانس افغانستان گفتگو می کنند

ازبکستان و پاکستان در مورد ساخت راه آهن ترانس افغانستان گفتگو می کنند

Tainynews – شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در تاریخ 2 فوریه با عبدالرزاک داوود نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.

سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان گزارش داد ، این گفتگوها در مورد راه آهن ترانس افغانستان بود.

عبدالرزاک داوود گفت که پاکستان از ابتکار ازبکستان برای ساخت راه آهن پیشاور از طریق افغانستان حمایت می کند.

توافق در مورد توسعه حمل و نقل باری زمینی و هوایی ، تهیه توافق نامه تجارت ترجیحی ، تبادل تجربه در گمرک ، تشدید گفتگوی تجاری و برگزاری رویدادهای تجاری حاصل شد.

Author: admin