قرقیزستان در حال بررسی امکان تولید واکسن ویروس کرونا است

قرقیزستان در حال بررسی امکان تولید واکسن ویروس کرونا است

Tainynews – Ainura Akmatova ، نماینده وزارت بهداشت امروز در یک جلسه مطبوعاتی گفت: امکان تولید واکسن ویروس کرونا در روسیه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت تصمیم از طرف روسیه در مورد تحویل احتمالی ، شرایط و قیمت واکسن های تولید شده در روسیه انتظار می رود.

Ainura Akmatova اضافه کرد ، واکسیناسیون در برابر عفونت ویروس کرونا انجام خواهد شد.

Author: admin